Regulamin

 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

LIBROMEO.PL

 

SPIS TREŚCI:

1.       
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

2.       
USŁUGI
ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.       
WARUNKI
ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.       
SPOSOBY I
TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.       
KOSZT, SPOSOBY
I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.       
REKLAMACJA
PRODUKTU

7.       
POZASĄDOWE
SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO
TYCH PROCEDUR

8.       
PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.       
POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.     
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

11.     
WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego
został przygotowany przez prawników serwisu
Prokonsumencki.pl.
Sklep
Internetowy www.libromeo.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów
mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć
na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
i należy je stosować.

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         
Sklep
Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.libromeo.pl prowadzony jest
przez JANUSZ WARDAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CODIS – JANUSZ WARDAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Polany 18, 04-937
Warszawa, NIP 5271020980, REGON 012676082, adres poczty elektronicznej: biuro@libromeo.pl,
numer telefonu kontaktowego: 512332761.

1.2.         
Niniejszy
Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu
stanowi inaczej.

1.3.         
Administratorem
danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane
są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
prywatności
opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i
okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies
oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym
dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.         
Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY
– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

FORMULARZ
REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1)
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą.

KODEKS
CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).

KONTO –
Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER –
Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT –
dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub produkt wirtualny będący
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN –
niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP
INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.libromeo.pl
.

1.5.         
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JANUSZ WARDAK prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą CODIS – JANUSZ WARDAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Polany 18, 04-937
Warszawa, NIP 5271020980, REGON 012676082, adres poczty elektronicznej: biuro@libromeo.pl,
numer telefonu kontaktowego: 512332761.

UMOWA
SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA
ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA
– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca
korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O
PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE –
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE
INTERNETOWYM

2.1.         
W
Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Konto –
korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków
przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu
pola „Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający
przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu
Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa
Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia
Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@nazwasklepu.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przykładna 3c/5, 82-200
Przykładowo.

Formularz
Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia
pola „Potwierdź zakup” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym
celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne
jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce
i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa
Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Newsletter –
korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na
który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na
Newsletter.

Usługa
Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania
się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres:
sklep@nazwasklepu.pl lub też pisemnie na adres: ul.
Przykładna 3c/5, 82-200 Przykładowo.

2.2.         
Wymagania
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer;
Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.         
Usługobiorca
obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.         
Tryb
postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

Reklamacje
związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład:

pisemnie na
adres: Codis – Janusz Wardak, ul. Polany 18, 04-937 Warszawa;

w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@libromeo.pl.

Zaleca się
podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

Ustosunkowanie
się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.         
Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.         
Cena
Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.

3.3.         
Procedura
zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.

Po złożeniu
Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3.4.         
Utrwalenie,
zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.         
Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatności
elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl –
możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie
internetowej http://www.payu.pl.

Rozliczenia
transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności
elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl –
spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182,
60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł
w całości opłacony; NIP: 7792308495.

4.2.         
Termin
płatności:

W przypadku
wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ
ODBIORU PRODUKTU

5.1.         
Dostawa
Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.

5.2.         
Dostawa
Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.         
Odbiór
osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.         
Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka
kurierska.

Odbiór
osobisty dostępny pod adresem: ul. Polany 18, 04-937 Warszawa – w dni robocze,
w godzinach od 09:00 do 17:00 po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub
mailowym.

5.5.         
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w
opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni
Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:

W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.         
Termin gotowości Produktu do odbioru
przez Klienta
– w
przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w
opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient
zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.      REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.         
Podstawa
i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym
art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.         
Sprzedawca
obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.         
Reklamacja
może zostać złożona przez Klienta na przykład:

pisemnie na
adres: ul. Polany 18, 04-937 Warszawa;

w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@libromeo.pl.

6.4.         
Zaleca
się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.         
Sprzedawca
ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem wykonując
uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.         
Klient,
który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Polany 18, 04-937 Warszawa. W przypadku Klienta będącego
konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na
rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez
Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt
Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.         
Zgodnie
z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.         
Szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.         
Przy
Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl.
Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.

7.3.         
Konsument
posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie
sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania
sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na
stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie
wg taryfy operatora).

7.4.         
Pod
adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na
szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i
wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem
internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.         
Konsument,
który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład:

pisemnie na
adres: ul. Polany 18, 04-937 Warszawa;

w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@libromeo.pl.

8.2.         
Przykładowy
wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny
jest w pkt. 11 Regulaminu
. Konsument
może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.         
Bieg
terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w
wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla
pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.         
W
przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.

8.5.         
Sprzedawca
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny
w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt
od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.         
Konsument
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go
osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Polany 18, 04-937 Warszawa.

8.7.         
Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.         
Możliwe
koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:

Jeżeli
konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku
Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta –
rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który
wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

8.9.         
Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

(1) o
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której
konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne
niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług
w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10.      
Zawarte
w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje
się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do
Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

9.      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.         
Niniejszy
punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i
tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a
od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.         
Sprzedawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.         
Sprzedawca
ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.         
Usługodawca
może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.

9.5.         
Odpowiedzialność
Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,
jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez
Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w
przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca
nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.         
Wszelkie
spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.      
Umowy
zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.      
Zmiana
Regulaminu:

Usługodawca
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku
zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz
384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo
odstąpienia od umowy.

W przypadku
zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.

10.3.      
W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz
inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia
od umowy

(formularz ten należy
wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:  

CODIS – JANUSZ WARDAK

ul. Polany 18, 04-937 Warszawa,

Sklep Libromeo.pl

biuro@libromeo.pl

 

–    Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o
dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)

–    Data zawarcia
umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i
nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres
konsumenta(-ów)

–    Podpis
konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.