Polityka prywatności

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

SKLEPU
INTERNETOWEGO LIBROMEO.PL

 

SPIS TREŚCI:

1.       
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

2.       
PODSTAWY
PRZETWARZANIA DANYCH

3.       
CEL, PODSTAWA I
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.       
ODBIORCY DANYCH
W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.       
PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.       
PRAWA OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.       
COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8.       
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 

Ten
dokument został przygotowany przez prawników serwisu
Prokonsumencki.pl.

           
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.1.             
Niniejsza
polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza
że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu
Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.             
Administratorem
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JANUSZ WARDAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CODIS
– JANUSZ WARDAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres
do doręczeń
: ul. Polany 18, 04-937 Warszawa, NIP 5271020980, REGON 012676082,
adres poczty elektronicznej: kontakt@libromeo.pl, numer telefonu
kontaktowego: 512332761
– zwana dalej „Administratorem
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.             
Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Janusz
Wardak, mail: kontakt@libromeo.pl.

1.4.             
Dane
osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie
RODO
”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5.             
Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie
związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch
wyjątków: (1) zawieranie umów z
Administratorem
– niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na
stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i
niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest
w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce
zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych
danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest
uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe
Administratora
– podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na
Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie
danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich
podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6.             
Administrator
dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny
i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;
(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w 
sposób  zapewniający  odpowiednie 
bezpieczeństwo  danych  osobowych, 
w  tym  ochronę 
przed niedozwolonym  lub  niezgodnym 
z  prawem  przetwarzaniem  oraz 
przypadkową  utratą,  zniszczeniem 
lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

1.7.             
Uwzględniając
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to
wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.

1.8.             
Wszelkie
słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i
rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca,
Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na
stronach Sklepu Internetowego.

2.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.             
Administrator
uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.             
Przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne
podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu
Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

3.      CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA
DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.             
Każdorazowo
cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub
Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli
Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze
odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego
dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale
nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora. 

3.2.             
Administrator
może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących
celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel
przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł
6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej
Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing
bezpośredni

Artykuł
6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry
wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży
Produktów

 

Dane
są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają
przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator
nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane
dotyczą.

Marketing

Artykuł
6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora

 

Dane
przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie
przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł
6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

 

Dane
przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie
ksiąg  podatkowych lub rachunkowych

Artykuł
6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej
tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2
ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

 

Dane
są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi  przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc
od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie,
dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie
mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł
6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu
lub obronie roszczeń
jakie
może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora

 

Dane
są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy
termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie
ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł
6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony
Sklepu Internetowego

Dane
są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej  przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla
umowy sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie
statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł
6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu
statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy
funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane
są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają
przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4.      ODBIORCY
DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.             
Dla
prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z
usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier,
czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług
takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.

4.2.             
Przekazanie
danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym
do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru
osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z
Administratorem.

4.3.             
Dane
osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy
kurierscy /
podmioty obsługujące magazyn i/lub proces
wysyłki
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi,
spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi
obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do
zrealizowania dostawy Produktu Klientowi..

podmioty obsługujące płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą

– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

podmioty kredytujące / leasingodawcy – 
w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez
Klienta.

dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził
się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet
opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za
pomocą systemu ankiet opiniujących.

dostawcy usług zaopatrujący
Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
(w szczególności dostawcy
oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy
poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania
firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług księgowych, prawnych i
doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze
(w szczególności
biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy
umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych,
skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby
odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców
wspomnianych wtyczek

(np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i
przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w
tym również:

Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie
Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk
Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu
Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy
korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z
zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/
(dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w
tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych
reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy
Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5.      PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.             
Rozporządzenie
RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to
na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje
dotyczące możliwego profilowania.

5.2.             
Administrator
może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora
nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości
korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania
z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie
rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych
zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo
profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała
skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i
dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.             
Profilowanie
w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie
Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych
zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie
przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie
przesłać np. kod rabatowy.

5.4.             
Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.             
Prawo dostępu, sprostowania,
ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia
– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane
są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.             
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
– osoba,
której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia
RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

6.3.             
Prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego
– osoba,
której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia
RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.             
Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f)
(prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie
tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

6.5.             
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu
bezpośredniego – j
eżeli
dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

6.6.             
W
celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza
kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.      COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.             
Pliki
Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej
stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też
na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików
Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.             
Pliki
Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można
podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze
względu na ich dostawcę
:

1)    
własne
(tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2)    
należące
do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania
na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
:

1)    
sesyjne
(przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub
wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2)    
stałe
(przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego
pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1)  niezbędne (umożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2)  funkcjonalne/preferencyjne
(umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby
odwiedzającej stronę),

3)  analityczne i wydajnościowe (gromadzące
informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4)  marketingowe, reklamowe i społecznościowe
(zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w
celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych
działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od
strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe

 

7.3.             
Administrator może przetwarzać dane
zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele
stosowanie plików Cookies w Sklepie
Internetowym Administratora

identyfikacji
Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania
Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies
niezbędne)

zapamiętywania
danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do
Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i
funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania
zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies
funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia
anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu,
to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia
im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google
Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,
reklamowe i społecznościowe)

7.4.             
Sprawdzenie
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym
okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej
chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W
przeglądarce Chrome
:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka
śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych”
lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
(3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5)
kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą
narzędzi dostępnych np. na stronie
: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5.             
Standardowo większość przeglądarek
internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Coo
kies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu
Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki
Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów
w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6.             
Ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy –
zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień
dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany
link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7.             
Administrator
może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi
prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym.
Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu
Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają
stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć)
i zainteresowania.

7.8.             
Możliwe
jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google
Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym
celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez
firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.             
Administrator
może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej
przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć
skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający
Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.
Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod
następującym adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.          
Zarządzanie
działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim
koncie na portalu Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.             
Sklep
Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
Internetowego Administratora.